ОБОРУДВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДМСГД „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ във връзка с проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Ив. Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0-7 г., финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., МЗ, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141/14.09.2015 г.

ОБОРУДВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДМСГД „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ във връзка с проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Ив. Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0-7 г., финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., МЗ, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141/14.09.2015 г.

Договаряне без обявление – "Доставка на топлинна енергия за нуждите на дома за медико социални грижи „Свети Иван Рилски" за срок от 3 /три/ години – 01.12.2015 г.

Извършване на основен ремонт и укрепване на външни тераси, топлоизолация на фасади при тераси, нова хидроизолация на първи, и втори блок, и ниска част на сграда на ДМСГД "Св. Иван Рислки"

Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на Дом за медико социални грижи за деца „Свети Иван Рилски" и прилежащата оградена територия

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца “Св. Иван Рилски“ за 2017 г.

„Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца “Св. Иван Рилски“ за 2017 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД „Св. Иван Рилски” за 2014 г. по обособени позиции, открита с решение № 6/11.10.2013 г. / Публ. 30.01.2015г

2.1. Обособена позиция № 1 – Доставка на бакалски стоки  – ID 645707 ;

 

2.2. Обособена позиция № 2 – Доставка на мляко и млечни продукти – ID 645712;

 

2.3. Обособена позиция № 3 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци – ID 645716;

 

2.4. Обособена позиция № 4 – Доставка на хляб и хлебни изделия – ID 645720;


2.5. Обособена позиция № 5 – Доставка на месо, месни продукти и риба – ID 64572;


2.6. Обособена позиция № 6 – Доставка на детски пюрета и каши – ID 645724