„В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” на стойност 172 748,03 евро, срок 30.04.2016г.  по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014

„In support of the activities of Day Care Center at HMSCC“ St. Ivan Rilski „by expanding and improving specialized therapeutical work for children from 0 to 7 years“ worth 172 748,03 euro, deadline 30.04.2016. under the BG07 „Public Health Initiatives“ program, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, and the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014

 

  ОБЯВЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА
PUBLICATIONS REGARDING TO THE PROJECT

Днес 15.01.2016 г. ДМСГД „Св. И. Рилски“ подписа анекс № РД-13-19/15.01.2016г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141 от 14 септември 2015 г. във връзка с изпълнението на Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години”, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването. Срокът за изпълнението на проекта се удължава до 31.12.2016г.

Проект БГ

Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” , се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141 от 14 септември 2015 г. и анекс към договора № РД-13-19/15.01.2016г.

 

Today, 15 January, 2016, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed an annex № RD-13-19/15.01.2016 part of contract for grant № RD-13-141/14.09.2015 in connection with implementing Project № BG 07-60/30.04.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“, co-funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 through Program BG 07 “Initiatives for public health” implemented by the Ministry of Health. The deadline for implementing the project is extended to 31 December, 2016.

Project BG

Project № BG 07-60/04.30.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“ shall be implemented in accordance with the contract for grant № RD-13-141/14.09.2015 and an annex belonging to the contract № RD-13- 19/15.01.2016.

 

Днес, 17.02.2016 г. ДМСГД „Св. И. Рилски“ сключи Договор за консултантски услуги, правна помощ и съдействие с „Ефта сървисис“ ЕООД. Договорът е във връзка с изпълнението на Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” , съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

В съответствие с подписания договор „Ефта сървисис“ ЕООД ще извърши консултантски и експертни услуги свързани с подготовка на документация за обществени поръчки, в това число изготвяне на необходимата документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и всички съпътстващи документи за законосъобразното възлагане на договори в съответствие със Закона за обществените поръчки и заложеното по проект „В подкрепа на дейността на дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години“. Проектът се финансира по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Министерство на здравеопазването, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“. „Ефта сървисис“ ЕООД трябва да извърши следното:

 1. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура от ЗОП с предмет: „Оборудване на дневен център към ДМСГД „„Св. Иван Рилски“ „;
 2. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от ЗОП, за извършване на специализирани обучения на 3 целеви групи/ членове на семейства; медицински специалисти; доброволци;
 3. Изготвяне на проекти по договори за изпълнението на следните дейности :
  1. Дейности по информация и публичност.
  2. Реновиране на дневен център и обособяване на зали за специализирана грижа.
 1. Предоставяне на писмени и/или устни становища и/или консултации във връзка с изготвената документация и проектите на договори по предходните точки.

Проект БГ

Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” , се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141 от 14 септември 2015 г. и анекс към договора № РД-13-19/15.01.2016г.

Today, 17 February, 2016, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed a contract for consulting services, legal aid and co-operation with „Efta Services” EOOD. The contract is related to implementing project № BG 07-60/30.4.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“, co-funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 through Program BG 07 “Initiatives for public health” implemented by the Ministry of Health.

In accordance with the signed contract „Efta Services“ EOOD will perform consulting and expert services related to preparation of documentation for public procurements, including preparation of necessary documentation for procedures for procurements, as well as any other documents for the legal assignment of contracts in accordance with the Public procurement law and the planned activities, part of project entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“, co-funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 through Program BG 07 “Initiatives for public health” implemented by the Ministry of Health. „Efta Services” EOOD must do the following:

 1. Prepare documentation for participation in a public procurement – open procedure by the Public Procurement Law entitled „Equipping the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“;
 2. Prepare documentation for participation in public procurement through a public invitation for tender in accordance with the Public Procurement Law in order to perform specialized training of three target groups (family members, medical professionals and volunteers);
 3. Draft contracts for the implementation of the following activities:

3.1. Information and publicity.

3.2. Renovation of the children’s day nursery center, and separating halls for specialized care.

 1. Provide written and/or oral positions and/or consultations on the prepared documentation and the draft contracts under the previous points.

Project BG

Project № BG 07-60/04.30.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“ shall be implemented in accordance with the contract for grant № RD-13-141/14.09.2015 and an annex belonging to the contract № RD-13- 19/15.01.2016.

 –

Днес, 23.03.2016 г. ДМСГД „Св. И. Рилски“ сключи Договор за консултантски услуги, за дейности по информация и публичност с „Ю ТУ СИ КЪМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД. Договорът е във връзка с изпълнението на Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” , съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването.  „Ю ТУ СИ КЪМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД трябва да извърши следнто:

 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция.
 2. Публикации в медиите и интернет сайта.
 3. Изготвяне и разпространение на 500 броя информационна брошура.
 4. Изготвяне и монтиране на информационна табела.
 5. Изготвяне и монтиране на билборд.
 6. Изготвяне на банер.

Проект БГ

Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” , се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141 от 14 септември 2015 г. и анекс към договора № РД-13-19/15.01.2016г.

 

Today, 23 March, 2016, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed a contract for consulting services, information activities and publicity with „U2C Communications” EOOD. The contract is related to implementing project № BG 07-60/30.4.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“, co-funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 through Program BG 07 “Initiatives for public health” implemented by the Ministry of Health. „U2C Communications” EOOD should do the following:

 1. Conduct initial and final press conference.
 2. Realize publications on the media and on the website.
 3. Prepare and distribute 500 copies of the brochure.
 4. Prepare and install one information board.
 5. Prepare and install one billboard.
 6. Prepare one banner.

Project BG

Project № BG 07-60/04.30.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“ shall be implemented in accordance with the contract for grant № RD-13-141/14.09.2015 and an annex belonging to the contract № RD-13- 19/15.01.2016.

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009 – 2014 г.

 

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.).

Програмен оператор: Министерство на здравеопазването

Домът за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ през месец септември, 2015г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 за изпълнение на проект: „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” на стойност 172 748,03 евро, срок 30.04.2016 г.

Целта на проекта е да се обнови и оборудва Дневният център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, с което да се осигурят адекватни условия и да се въведат съвременни и качествени методи и принципи за рехабилитация на деца, посещаващи дневния център.

Това ще доведе до по-качествено и адекватно медицинско обслужване на децата с проблемно развитие, като се увеличат възможностите за социализация и интеграция на децата според индивидуалните им потребности.

Проектът включва изпълнението на следните дейности:

 • Реновиране на дневен център и обособяване на зали за специализирана грижа.
 • Оборудване на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”
 • Обучение на медицински служители и специалисти
 • Обучение на членове на семействата за обгрижване на деца с проблеми в развитието
 • Обучение на доброволци
 • Дейности по информация и публичност;

 

Дългосрочните резултати, които се очаква да бъдат постигнати с изпълнението на проекта са:

 • Подобряване на достъпа до качествени и модерни медико-социални грижи;
 • Налагане на центъра като регионален център за рехабилитация на деца със заболявания и различни по степен увреждания.
 • Повишаване на качеството на предлаганите от ДЦ услуги;
 • Подобряване на социализацията и интеграцията на децата с проблемно развитие.

 

Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

 

Program BG07 “Initiatives for public health” implemented by the Ministry of Health, Measure 5:

Improving access and quality of care for children with mental, genetic, hematologic and oncological diseases (focusing on children suffering from cerebral palsy, heart disease, autism and young people suffering from eating disorders) and somatic problems caused by infectious diseases (such as poliomyelitis, bacterial meningitis, measles, tuberculosis, HIV/AIDS etc.).

 

Program operator: Ministry of Health

 

In September 2015, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed a contract for grant as part of Program BG 07 “Initiatives for public health”, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014, aiming to implement Project „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ amounting to EUR 172 748.03. Deadline: 30 April, 2016.

The project aims to renovate and equip the children’s day nursery center in the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, and thus to ensure adequate conditions and to introduce modern and qualitative methods and principles for rehabilitation of the children attending the center.

This will result in better quality and adequate medical care for the children with problematic development, increase opportunities for socialization and integration of children according to their individual needs.

The project includes implementation of the following activities:

 • Renovation of the children’s day nursery center and differentiation of rooms for specialized care;
 • Equipping the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“;
 • Training of medical employees and specialists;
 • Training of the family members teaching them how to take care of children with developmental problems;
 • Training of volunteers;
 • Information and publicity activities.

The long-term results expected to be achieved by the project are:

 • Improving access to quality and modern medical and social care;
 • Making the center regional rehabilitation place for children with illnesses and varying degrees of disabilities;
 • Increasing the quality of services offered by the children’s day nursery center;
 • Improve socialization and integration of children with problematic development

Днес, 14.04.2016 г. ДМСГД „Св. И. Рилски“ сключи Договор с Ем Ай Джи Инженеринг ЕООД за извършване на стройтелно – ремонтни работи, в т. ч. доставка на материали, организационни и координационни дейности в изпълнение на обект „Реновиране на Дневен център и обособяване на зали за специализирана грижа“, във връзка с изпълнението на Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години”, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

 

Today, 14 April, 2016, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed a contract with “MIG Engineering” Ltd. for building and repairs works, incl. supply of materials, organizational and coordinating activities in pursuance of the implementation of Project „Renovation of Children’s day nursery center, and establishing of rooms for specialized care”, in connection with the implementation of Project № BG 07-60/30.04.2015 entitled „In support of the activities of the Children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ by expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“, co-funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 through Programme BG 07 „Initiatives for public health“ implemented by the Ministry of Health.

 

Днес, 21.11.2017 г., в София Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ сключи договор с „Глобъл ентърпраиз“ ЕООД за доставка, монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за високо-специализирана рехабилитация, кинезитерапия и осигуряване на достъп за дневен център към Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ във връзка с изпълнението на проект на Проект № БГ 07-60/30.04.2015 г. „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години”, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141/14.09.2017 г.

Днес, 21.11.2017 г., в София Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ сключи договор с „Глобъл ентърпраиз“ ЕООД за оборудване за физиотерапевтична работа с деца в Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ във връзка с изпълнението на горепосочения проект.

 

Today, 21 November, 2017, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed a contract with “Global enterprise” Ltd. for delivery, installation, testing and commissioning of equipment for highly specialized rehabilitation, kinesitherapy and providing access to the children’s nursery center, part of the House of Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ regarding the implementation of project № BG 07-60/30.4.2015 entitled „In support of the activities of the children’s day nursery center, part of the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“, by means of expanding and improving specialized therapeutic work for children from 0 to 7 years of age“, co-funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 through Program BG 07 “Initiatives for public health” implemented by the Ministry of Health.

Today, 21 November, 2017, the House for Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ signed a contract with “Global enterprise” Ltd. for equipment for physiotherapeutic work with children in the House of Medical and Social Care for Children „St. Ivan Rilski“ regarding the implementation of the above-mentioned contract.