10.12.2020 г. – Продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост: употребявано моторно превозно средство с отпаднала необходимост.

 

15.10.2015 г. – Продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост: употребявано моторно превозно средство с отпаднала необходимост

 

На основание чл. 7, ал. 1от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и заповед № 557/12.10.2015 г. на директора на ДМСГД „Св. Иван Рилски“ организира и провежда ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

  1. На 23.10.2015 г., в 10.00 ч. сградата на ДМСГД „Св. Иван Рилски“, гр. София, ул. „Мала планина“ № 36 ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, а именно: 1 брой автобус „Рено мастер“ Т 35 с регистрационен № С 3484 РА, двигател № J7т9782F378361, първа регистрация 01.12.1993 г., гориво – бензин, брой места 1+15, цвят – червен, начална тръжна цена: 450 лева.
  2. Документацията за участие в процедурата е безплатна и е достъпна на интернет-страницата на Продавача www. dmsgdivanrilski.org.
  3. В срок до 22.10.2015 г. – 15.30 часа кандидатите за участие в търга подават следните документи на адрес: гр. София, ул. „Мала планина“ № 36:

– Заявление за участие – по образец;

– Документ за платен депозит за участие;

– Други документи съгласно тръжната документацията.

  1. Депозитът за участие в търга е 10 % от стойността и се внася по банкова сметка на ДМСГД „Св. Иван Рилски“

Банка: УниКредит Булбанк

Банков код (BIC): UNCRBGSF;

Банкова сметка (IBAN): BG05UNCR76303100113069

  1. Оглед на вещта може да се извършва всеки работен ден до 15.30 ч. от 16.10. до 22.10.2015 г. на адрес: гр. София, ул. „Мала планина“ № 36.
  1. Повторен търг – 30.10.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на ДМСГД „Св. Иван Рилски“, гр. София, ул. „Мала планина“ № 36. Краен срок за оглед на вещта и внасяне на депозита – 15.30 ч. на 29.10.2015 г.

Обявлението за провеждането на търга е публикувано на 15.10.2015 г. във в-к „Телеграф“.

За информация – Румен Любенов, тел. 02/ 8689334; 0888087897